Som Bassponsor till Naturskyddsföreningen tar vi ansvar för framtiden och bidrar till Naturskyddsföreningens viktiga arbete för en hållbar utveckling och en bättre miljö.

Vi källsorterar vårt avfall och försöker aktivt välja bort miljöfarliga ämnen, då det finns alternativ till dessa. Till vår hjälp använder vi Byggvarubedömningen för att välja produkter som är bättre för miljön.

Vi vill ta vårt ansvar för ett miljömässigt hållbart samhälle genom att – i första hand – följa miljölagstiftningen.

Utöver strävan att välja lämpliga produkter med hänsyn tagen till miljöaspekter vid inköp strävar vi efter att använda så lite material som möjligt för att spara på resurser. Vi återanvänder material och inventarier i samråd med kund. Inköpen planeras för att minimera transporterna, rätt storlek på förpackningarna väljs för att undvika onödigt spill och förpackningsmaterial.

Vid upphandling av underentreprenörer ställer vi krav på dem att de följer de miljökrav som finns i våra regler och som bland annat innebär att de ska källsortera allt avfall på våra arbetsplatser samt att de också bör ha en egen miljöpolicy och en plan för sitt miljöarbete.

Vi utbildar oss fortlöpande inom miljöområdet och gör projektdokumentation till kunden om kunden så önskar.